top of page

Salgs- og leveringsbetingelser Westing Denmark

1. GENERELT

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for aftaler om køb af maling og hjælpematerialer mv. ("Varerne") mellem Westing Danmark A/S ("Sælgeren") og køberen ("Kunden"). Sælger og Kunden omtales herefter samlet som "Parterne".

Salg og levering af varer fra Sælger til Kunden sker i overensstemmelse med den danske købslovs bestemmelser med de undtagelser og præciseringer, der fremgår nedenfor. Særskilte og skriftlige betingelser aftalt mellem Parterne har forrang for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Kunden er forpligtet til at gøre sig bekendt med de salgs- og leveringsbetingelser, der gælder på købstidspunktet. De til enhver tid gældende vilkår og betingelser er tilgængelige på Sælgers hjemmeside: www.westing.dk
 

2. BESTILLING, TILBUD OG KONTRAKT

Kunden kan bestille varer via e-mail eller telefon.

Ordren er bindende for Kunden, når den er modtaget af Sælger.

Ved bestilling accepterer* Kunden også disse salgs- og leveringsbetingelser.

Medmindre andet er aftalt, er et tilbud afgivet af Sælger bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Hvis Sælger har afgivet tilbud til Kunden, anses aftalen for indgået, når Kunden skriftligt eller ved betaling har accepteret Sælgers tilbud.

Kunden kan ikke foretage ændringer i ordren, efter at ordren er sat i produktion hos Westing. Efter dette tidspunkt vil ændringer blive betragtet som yderligere ordrer.

*) Salgs og leveringsbetingelser fremsendes forud med fx prisaftale/ordrebekræftelse.

 

3. LEVERING OG PRODUKTKVALITET

Varerne skal have den kvalitet og funktion, der følger af gældende love og regler, samt tekniske datablade og specifikationer, hvor det er relevant.

Sælgers standardemballage anvendes til levering. I modsat fald anvendes sådan transportemballage, som Sælger skønner nødvendig. Emballagen er inkluderet i prisen.

4. LEVERINGSTED OG LEVERINGSTID

Varerne skal leveres på det sted og på tidspunktet eller i den mellem parterne aftalte periode. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne, varerne anses for leveret, når der er kvitteret for modtagelsen heraf af køber eller købers repræsentant.  

 

Såfremt Kunden selv skal sørger for forsendelse af Varerne, anses Varerne for leveret, når de er afhentet på Sælgers sted.

Ved levering overgår risikoen for eventuelt tab og beskadigelse til Kunden.

Kunden er kun berettiget til at annullere ordren, hvis leveringen er forsinket med mere end 14 dage fra det aftalte leveringstidspunkt.

Hvis Kunden har oplyst en absolut leveringstid, vil manglende levering berettige Kunden til at annullere ordren uden yderligere kompensation.

Sælger skal under ingen omstændigheder betale erstatning for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

 

5. PRISER OG BETALING

Alle priser er angivet eksklusiv moms. Kunden skal betale den aftalte købesum inden for den frist, parterne har aftalt og i overensstemmelse med de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Betaling anses for foretaget, når beløbet er indsat på Sælgers konto.

Betaler Kunden ikke til forfaldstid, skal han betale renter efter lov om renteloven, medmindre anden rente er angivet på fakturaen. Renter løber fra udløb.

Sælger har ejendomsret (salgspante) i det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt i henhold til kreditkøbsloven.

 

6. KUNDENS FORPLIGTELSER

6.1 Valg af løsninger og produkter

Malingsspecifikationen fra sælger er baseret på tilgængelig information fra kunden på klargøringstidspunktet og er sælgers anbefaling baseret på disse forudsætninger. Den endelige vurdering skal foretages af kunden i samråd med deres samarbejdspartnere. Sælger er ikke ansvarlig for konsulentbistanden, der ydes til Kunden, medmindre Sælger udtrykkeligt og skriftligt har påtaget sig et sådant ansvar, og ved evt tab omfatter dette under ingen omstændigheder driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab. Samme hæftelsesbeløbsgrænse som angivet i 9.3, gælder også for sælgers konsulentansvar. Henviser ellers til vores tekniske charter på www.westing.no/technicalcharter

 

 

6.2 Modtagelse af varerne

Kunden skal sørge for en køreklar vej til leveringsstedet, og have sørget for, at varerne placeres et egnet sted.

Såfremt Kunden, eller Kundens repræsentant, ikke kan modtage leverancen til aftalt tid, og der heller ikke er aftalt et sted, hvor Varerne kan placeres af fragtføreren, sørger Sælger for opbevaring for Kundens regning og risiko, indtil aflevering kan ske. placere. Aflevering anses i sådanne tilfælde for at have fundet sted til det aftalte leveringstidspunkt, og risiko forbundet med, at produkterne er overgået til Kunden.

Sælger er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser i leveringen, som er en følge af, at kunden ikke har arrangeret leveringen i fornødent omfang, hverken direkte eller via kundens repræsentant. Sælger er ikke ansvarlig for skader på kundens ejendele, medmindre dette skyldes fragtførerens grov uagtsomhed.

Levering og overgang af risiko anses i sådanne tilfælde for at have fundet sted til det aftalte leveringstidspunkt.

 

6.3 Eftersynspligt ved levering og efter udpakning

Vedlagt leverancen er følgeseddel/konnossement med angivelse af leverancens indhold, antal pakker mv.

Kunden er forpligtet til at kontrollere, om leveringen har kvalitative eller kvantitative mangler, eller synlige transportskader, når leveringen finder sted. Såfremt Kunden bliver eller skulle få kendskab til fejl, mangler eller skader, skal dette noteres på følgesedlen/fragtbrevet.

Chauffør og Kunde skal ved at underskrive følgesedlen/fragtbrevet bekræfte, at Varerne er modtaget i overensstemmelse med aftalen, og at de ikke er synligt beskadiget ved leveringen.

Efter at Varerne er leveret, skal Kunden uden unødig forsinkelse pakke Varerne ud og foretage en behørig kontrol af leverancen. Fejl eller transportskader, der opdages efter udpakning af varerne, skal meddeles til sælger hurtigst muligt, og inden varerne tages i brug. Meddelelse om skade skal sendes til Sælger skriftligt, og indeholde en beskrivelse af situationen. Beskeden skal desuden dokumenteres med billeder.

 

7. RETURNERING AF VARER

Standardvarer sælges ikke med returret og accepteres kun til returnering efter forudgående aftale, accepteres returret forudsættes returnerede varer at være i samme stand som ved levering

Ved fejlleveringer dækkes returfragt af Sælger.

 

8. STANDARD OG REKLAMATION

8.1 Reklamation

Hvis Produktet har en defekt, skal Kunden inden for rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget, sende en skriftlig reklamation til Sælger, og give besked om, at manglen vil blive påberåbt. Kundens pligt til at undersøge og klage i forbindelse med modtagelse af Varerne er reguleret i punkt 6.3 ovenfor.

a) Reklamation over transportskader eller mangel i antallet af pakker skal ske ved varens ankomst, og skader eller mangler skal angives i fragtbrevet og underskrives af chaufføren. Kunden skal kunne dokumentere sådanne skader eller mangler for transportøren.

b) Reklamation over mangler skal ske uden unødigt ophold, efter at manglen er eller burde være opdaget.

c) Reklamation over forsinkelse skal ske umiddelbart efter levering skulle have fundet sted.

 

 

8.2 Fejl ved varene

Varerne har en mangel, hvis de på leveringstidspunktet ikke overholder de mellem parterne aftalte kvalitetskrav. Sælgers ansvar for tekniske anbefalinger er reguleret i punkt 6.1 ovenfor.

Såfremt de leverede varer ikke opfylder specifikationerne, og varen ikke er taget i brug, er sælger forpligtet til at levere et nyt fejlfrit produkt hurtigst muligt efter Kundens reklamation uden omkostninger for Kunden. Kunden er forpligtet til at returnere de mangelfulde varer i henhold til aftale med sælger og for sælgers regning og risiko.

Er leverancen taget helt eller delvist i brug, er sælger forpligtet til efter eget valg og hurtigst muligt efter Kundens reklamation at levere en ny fejlfri vare eller at kreditere fakturaprisen for den mangelfulde vare.

Ud over det anførte i punkterne ovenfor, er sælger kun forpligtet til at betale erstatning for dokumenterede tab, som kunden har lidt som følge af manglen, og kun såfremt sælger eller nogen, han er ansvarlig for, har gjort sig skyldig i uagtsomhed. Herudover kan der kun kræves erstatning, såfremt Kunden godtgør, at han har fulgt de forudsætninger og procedurer, herunder procedurer for opbevaring angivet af sælger eller produktets datablad, da yderligere afvigelser fra disse kan have forårsaget tabet. Kundens inspektionspligt i forbindelse med modtagelse af Varerne er reguleret i punkt 6.2 og 6.3 ovenfor. Erstatningen er under alle omstændigheder begrænset til varens værdi.

Sælger skal under ingen omstændigheder betale erstatning for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab. Ansvarsbegrænsningerne i dette punkt gælder, uanset om købet hæves som følge af manglen eller ej.

Køber skal uden ugrundet ophold annoncere, hvis varen afviger fra specifikationerne på en måde, som burde være opdaget ved et forsvarligt modtagesyn. Hvis afvigelsen fra specifikationerne først kan konstateres, efter at leverancen er taget i brug, skal reklamation ske inden for 14 dage fra den dag, hvor afvigelsen burde være konstateret.

Kunden skal klage skriftligt til sælger inden for ovennævnte frister. Sker dette ikke, mister Kunden retten til at påberåbe sig manglerne.

I tilfælde af reklamation på grund af mangler ved varen skal sælger have fuld adgang til rapporter eller dokumenter, der er relevante for brugen af ​​produkterne, samt adgang til at tage prøve af varerne.


 

9. PRODUKTANSVAR

Sælgers ansvar omfatter kun person- eller tingskade, der beviseligt er forårsaget af det leverede, og som sælger hæfter for efter produktansvarsloven, Lovbekendtgørelse nr. 261 af 30. marts 2007 om produkt-ansvar, eller anden ufravigelig lovgivning.

Sælger er ikke ansvarlig for skader, der kan henføres til forkert brug eller usædvanlig brug af varerne. Det samme gælder, hvis varerne anvendes på en overflade eller udsættes for påvirkninger af fx vejr eller fugt, som varerne ikke er beregnet til. Sælger er heller ikke ansvarlig for skader som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring. Det er Kundens ansvar at bevise, at skaden ikke skyldes manglende overholdelse af producentens anvisninger for brug af produktet. Kunden skal endvidere bevise, at skaden ikke skyldes forhold som nævnt i 1. afsnit.

9.1 Medmindre andet er aftalt, er Sælgers ansvar for tingskade begrænset til kr. 1 million for hver ulykke. Sælgers ansvar omfatter under ingen omstændigheder driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

9.2 I det omfang Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Sælger skadesløs på en sådan måde, at Sælgers ansvar er begrænset efter punkt 9.1 - 9.3.

9.3 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af ​​parterne om ansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part.

9.4 Sælger og Kunden er gensidigt forpligtet til at blive sagsøgt af den ret, der behandler erstatningskrav rejst mod en af ​​dem på grundlag af skade, der angiveligt er forårsaget af de leverede varer.

 

10. TVIST, LOVVALG OG VÆRNETING

Inden en tvist indbringes for retssystemet, er parterne forpligtet til at forsøge at opnå en mindelig løsning gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke når frem til en mindelig løsning, afgøres tvisten i henhold til dansk lov.

Dansk lov skal bruges som grundlag for enhver tvist vedrørende disse betingelser og leverancer foretaget i overensstemmelse med dem.

 

bottom of page